Disease wise

Amavata

Amlapitta

Arshas

Ashmari

Bālaroga

Galaganda

Grahani Roga

Intervertebral Disc Diseases

Jwara

Kitibha

Medhya

Medoroga

Mutravaha Srotovikara

Pandu

PCOD/ Dysmenorrhoea

Peenasa

Prameha

Sandhigata vata

Shirashula

Shwasa

Shwitra

Streeroga

Twak vikara

Vandhyatva

Vatarakta

Vibandha

Vyadhikshamatva

Yakrut vikara